tabletkamilosci

17 tekstów – auto­rem jest tab­letka­milos­ci.

Co szyb­ciej znaj­dziesz ? Wodę w proszku czy ideal­ne­go mężczyznę ? Spo­koj­nie, obie rzeczy nie is­tnieją . 

myśl
zebrała 64 fiszki • 6 czerwca 2010, 09:05

-Ale Ty jeszcze za nim tęsknisz?
-Nie,ale to ta­kie jak­by "prag­nienie" . Za­pot­rze­bowa­nie dos­ta­nia cze­goś, cze­go się nig­dy już nie dos­ta­nie . rozumiesz? 

myśl
zebrała 20 fiszek • 3 czerwca 2010, 08:01

Jak wy­razić to, że jest nam nie dob­rze ? Krzycząc, płacząc ? Nie, to tyl­ko pozbędzie nas złych emoc­ji ja­kie w nas drze­mią . Nic tak nap­rawdę nie zastąpi nam pow­ro­tu ukocha­nej oso­by ... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 21 maja 2010, 14:48

-Dzień dob­ry, pop­roszę praw­dziwą miłość.
- Czy Pa­ni osza­lała ?! Na praw­dziwą miłość trze­ba być cier­pliwą i cze­kać. A jeśli Pa­ni chce zwykłą, bez­sensowną miłość, to proszę, jest tu na półce . 

myśl
zebrała 27 fiszek • 17 maja 2010, 19:50

Łat­wo spraw­dzić czy na­dal kocha się swo­jego byłego chłopa­ka. Po pros­tu, gdy wyświet­la się je­go imię na pas­ku za­dań ser­ce bi­je ci szyb­ciej ? Gdy przechodzisz koło niego, nag­le no­gi ci miękną i bra­kuje ci słów w us­tach ? Jeśli tak, to bądź pew­na że jeszcze się nie wy­leczyłaś z pop­rzed­niego uczu­cia . To ta­kie cho­re .. 

myśl
zebrała 27 fiszek • 10 maja 2010, 17:18

Prze­cież miał do niej nie pi­sać, a jed­nak zacho­wał jej nu­mer komórki. Miał się nie odzy­wać, ale jed­nak na­pisał . Co go to ob­chodziło że w opi­sach pi­sała `kocham Cię` , nie myśląc o nim ? Po co ma widzieć że jest nie­szczęśli­wa ? Po co to wszys­tko ? Po co ta nie­szczęśli­wa miłość ? 

myśl
zebrała 32 fiszki • 9 maja 2010, 09:10

zdarza mi się po­tykać o sznu­rowadła swoich tram­pek. często przez przy­padek, połykam gu­my do żucia.ot­wieram ok­no na oścież pod­czas deszczu. uci­nam so­bie po­połud­niowe drzem­ki, po­pijając gorąca cze­koladę. nie jes­tem ideal­na. a mo­je życie po­lega na cze­kaniu na osobę, która tą nie ideal­ność zaakceptuje. 

myśl
zebrała 31 fiszek • 8 maja 2010, 07:58

Dziew­czy­no ! obudź się ! Prze­cież masz ty­le po­wodów aby go nienawidzić,
prze­cież oka­zał się to­tal­nym idiotą ! A ty ciągle wspo­minasz... myślisz... wiesz co ? wy­daje mi się że po pros­tu go kochasz ... 

myśl
zebrała 60 fiszek • 6 maja 2010, 15:36

mam gdzieś, te wszys­tkie plas­ti­kowe uczucia,
uda­wanie szczęścia, tyl­ko po to, aby oszu­kać własną podświadomość.

imi­tac­ja ra­dości, nig­dy nie wyj­dzie naturalnie. 

myśl
zebrała 40 fiszek • 5 maja 2010, 15:15

Nie widziała w nim nic spec­jalne­go, po pros­tu ak­cepto­wała go w naj­mniej­szym procencie. 

myśl
zebrała 61 fiszek • 4 maja 2010, 15:18
tabletkamilosci

krótka forma

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

tabletkamilosci

Użytkownicy
S T U
Kalendarz
Aktywność